AGRESYWNE DEMONSTRACJE

Tego rodzaju agresywne demonstracje zawarte są prawie je­dynie w powitaniach między mężczyznami, którzy skłonni bywają do nawiązania wspólnoty bojowej przez agresję. W następnym rozdziale poznamy dalszy tego przykład.Demonstracje agresywne są godnymi uwagi dekoracjami po­witania, jako że to właśnie agresja ma zjednywać i podkreślać jego wiążącą funkcję. Niewątpliwie dobry strzelec gwarantuje przybyszowi swe pokojowe zamiary w ten sposób, że trafia strza­łami tuż przed jego nosem, bądź też między nogi jego konia. Zda­rzają się jednak przy tym nieporozumienia.Do zdecydowanie przyjaznych gestów powitalnych należą obejmowanie, najrozmaitsze formy pieszczenia i głaskania, a rów­nież pocałunek. Mówiliśmy już o szerokim rozprzestrzenieniu po- całunku i o występowaniu najwyraźniej homologicznych sposobów zachowania u szympansów. Grilłparzer napisał o pocałunku wiersz, w którym czytamy między innymi: „Ręce całuje szacu­nek, przyjaźń otwarte czoło, policzek — sympatia, tkliwa mi­łość usta . Rozróżnienie pocałunków wedle dystansu dzielą­cego partnerów wydaje się przejawiać również u innych ludów — wspominaliśmy, że Afrykanom wolno całować jedynie ziemię przed ich władcą, a dopiero w dowód wielkiej łaski jego nogi. Wśród dawnych Persów pocałunek bywał rozmaity w zależności od stanu, do którego należeli witający się. Równi rangą całowali się w usta, a jeśli jeden z nich był podporządkowany, wówczas obaj całowali się w policzki. Przy bardzo dużej różnicy rang, pod­porządkowany rzucał się przed nadrzędnym na ziemię. Brak nie­stety dokładnych danych dotyczących innych narodów.